การบริหารโดยใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารโรงเรียนปริยัติธรรมในจังหวัดเลย = Manager by the Four Main Virtuers of Administrations in Ecclesiastical Schools in Loei Province /

ผู้แต่ง
พระทวีศักดิ์ คุตฺตสีโล (ไวชมภู)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558