การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 = The Application of Good Governance in School Administratin under Loei Primary Educational Service Area Office 2 /

ผู้แต่ง
ธวัชพงษ์ อิสสระ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559