การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 = The Application of Good Governance in School Administratin under Loei Primary Educational Service Area Office 2 /

ผู้แต่ง
ธวัชพงษ์ อิสสระ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ธ391ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฌ) 148 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.