สภาพการดำเนินงานนิเทศการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ในกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 = The State of Educational Supervision of Private Schools under Uttaradit Primary Educatinal Service Area Office 1 /

ผู้แต่ง
อังสุมารินทร์ ต๊ะอ้อม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559