ความท้อแท้ในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเลย = Burnout in the Practice of Teachers Loei Provincial Office the Non-Formal and Informal Education /

ผู้แต่ง
พิชญา สวาสนา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559