การบริหารงานวิชาการตามหลักอริยสัจ 4 ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา = Academic Administration According to the Four Noble Truths of Primary School Administrators in the Area of Khura Sub-District, Khura Buri District, Pang-Nga Province /

ผู้แต่ง
อรนุช จันทร์แก้ว
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 อ329ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ถ) 152 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.