การพัฒนาสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช = School Development According to Three Fold Training in school under Nakhon si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
สมจิตร นาคนาศักดิ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ส236ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฒ) 144 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.