การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 3 (ภูมิพอเพียง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 = The Administration According to Good Governance of School : A Case Study of the Third Network under (Phumporpiang) Educational Area Office, Primary School, Nakhon si Thammarat Area 2 /

ผู้แต่ง
ผกาทิพย์ นวลดำ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ผ113ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ผ) 163 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.