ภาวะผู้นำตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช = The Leadership According to Sangahavathu 4 of Child Development Center Administrators, Khophathong Sub-District, Cha-Uad District, Nakhon si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
ขวัญใจ เสือใหญ่
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.21 ข259ภ 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฒ) 151 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.