การบริหารจัดการด้านสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการตามทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร = The Executive Monk's Administration in Public Services According to Opinion of the People in Banphaeo Municipality, Samut Sakon Province /

ผู้แต่ง
พระครูสาครโชติธรรม (สำรวย กิตฺติภทฺโท/จันทอง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557