การบริหารงานวัดของคณะสงฆ์ตามหลักธรรมาภิบาลอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี = Monk's Temple Management in Accordance with Good Governance, Nongkhae District, Saraburi Province /

ผู้แต่ง
พระมหาทองทวี ชินวํโส (กลิ่นหอมรื่น)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557