การบริหารงานวิชาการของนักวิชาการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช = Academic Administration of Educators unde Local Govenment Organization, Cha-Uat District, Nakhon si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
ประจวบ สุดจันทร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559