การบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครศรีธรรมราช = Work Administration According to Suppurissdhamma of School Administrators unde Nakhon Municipality, Nakhon si Thammarat /

ผู้แต่ง
ชลธิชา ดังสะท้าน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559