การบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครศรีธรรมราช = Work Administration According to Suppurissdhamma of School Administrators unde Nakhon Municipality, Nakhon si Thammarat /

ผู้แต่ง
ชลธิชา ดังสะท้าน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ช224ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ด) 137 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.