ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำใฝ่บริการของผู้อำนวยการโรงเรียนกับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนในกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 = The Relationship between Servant Leadership of the Principal and the Teacher's Morale to work under the Office of the Primary Educational Service Area 1 /

ผู้แต่ง
ธงชัย ศรีจันทร์แก้ว
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.106 ธ117ค 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฏ) 174 หน้า : ตาางประกอบ ; 30 ซม.