การทำงานเป็นทีมของครูโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย = The Teacher's Teamwork of Private Schools in Thaichaiyo Foundation Network /

ผู้แต่ง
สุภาวิณี วงษ์ชัยบุตร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559