รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 = The 1st National Conference on Social Sciences /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1