พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3 พ335พ 2549
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 11
Physical description
1,145 หน้า ; 26 ซม.