พระสูตร และอรรถกถา แปล /

Corporate Author
มหามกุฏราชวิทยาลัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4