ความคิดเห็นที่มีต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนปทุมวิทยากร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี = Opinion on Resolving Political Conflicts of the 3rd Level Students at Pathumwittayakorn School, Tambon Nai Muang, Mueang District, Ubon Ratchathani Province /

ผู้แต่ง
พระสังวาน เขมปญฺโญ (สายเนตร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553