การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องการปกครองคณะสงฆ์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ = An Analytical Study of Administration of Monastic Order of Buddhist Monks in Ratanakosin Period /

ผู้แต่ง
พระทองอาน อิทฺธิโชโต (บึงไกร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554