การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = The Management of Burmese Labor Problem : A Case Study of Rim Nuea Sub-District, Mae Rim District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
พระพิชิต วิจะระ (กรณ์เล็ก)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554