ประมวลปัญหาและเฉลยอนุพุทธประวัติ /

ผู้แต่ง
พระญาณวโรดม (สนธิ์ กิจฺจกาโร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 12