ศาสนพิธี เล่ม 1 (หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี) /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1