ศาสนพิธี เล่ม 2 (หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท) /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1