พระพุทธศาสนากับระบอบการปกครองแบบประชาธิไตย /

ผู้แต่ง
สุชีพ ปุญญานุภาพ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.30132 ส763พ 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
35 หน้้า ; 18 ซม.