ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี = The Satisfaction of People to Services of Out-Patient Department, Suratthani Hospital /

ผู้แต่ง
สุชานาฎ ขาวขะวงษ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 362.12 ส758ค 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-ฎ) 114 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.