ความคิดเห็นประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช = People's Opinion Towards Administration of Thayang Sub-District Municipality, Thungyai District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
สุธิดา จันทวาศ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554