การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมในการดำเนินชีวิตของข้าราชการพัฒนาชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of Ethical Principles in Living Lives of Community Development Officers, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
วิภาดา โปซิว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553