วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น = Polictical Culture in Democracy of People in Samran Sub-District, Mueang District, Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
วิเชียร ฉิมพาลี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553