อ่านเอาเรื่อง...เนื่องด้วยท้องถิ่น /

ผู้แต่ง
จันทนา สุทธิจารี
Corporate Author
ปฐมาวดี จงรักษ์, พนม กุณาวงค์, พินสุดา วงศ์อนันต์, ราม โชติคุต
ภาษา
Thai
เลขเรียก
320.8 จ246อ 2560
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
77 หน้า : ภาพประกอบ, กราฟ, ตารางประกอบ ; 21 ซม.