ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนที่มีต่อการดำเนินงานส่วนโยธาขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด = Community Leaders' Opinions on Carrying Out Task of Civil Works Section of Tambon Du Noi Administration Organization, Chaturaphakphiman District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
เจนณรงค์ ผานคำ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557