ประสิทธิผลการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตอาสาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ = Effectiveness of the Buddhism in Propagation of Volunteer Monks in the Five Southern Border Province /

ผู้แต่ง
พระมหาปรีชา สาเส็ง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2559