โปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดปัญหาเป็นฐานสำหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน = Development Program of Problem-based Learning for 21st Century Classroom for Educational Expansion Schools Office of the Basic Education /

ผู้แต่ง
วุฒิชัย วรครบุรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.394 ว865ป 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ญ) 366 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.