โปรแกรมพัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน = Development of a Program for Proactive Classroom Management in Basic Education Schools /

ผู้แต่ง
ภัทราพร อรัญมาลา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560