รูปแบบการอบรมอานาปานสติภาวนาแก่ชาวต่างชาติ : กรณีศึกษาสวนโมกขพลาราม = The Model of Anapanasati Bhavana Meditation Retreat for Foreigners : A Case Study of Suan Mokkhapalarama /

ผู้แต่ง
เบญจวรรณ วงศ์ชูแก้ว
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 บ788ร 2560
พิมพ์ลักษณ์
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560
Physical description
(ก-ฐ) 236 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.