รูปแบบการอบรมอานาปานสติภาวนาแก่ชาวต่างชาติ : กรณีศึกษาสวนโมกขพลาราม = The Model of Anapanasati Bhavana Meditation Retreat for Foreigners : A Case Study of Suan Mokkhapalarama /

ผู้แต่ง
เบญจวรรณ วงศ์ชูแก้ว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560