หลักภาษาไทย /

ผู้แต่ง
อุปกิตศิลปสาร,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1