การพัฒนารูปแบบจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีพระปริยัติธรรม แผนกธรรม = The Development of an Education Arrangement Model for the Thai Sangha : A Case Study of Buddhist Scriptures, Dramma Section /

ผู้แต่ง
ณิชาภัทร ปฏิทัศน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2559