พระประวัติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส /

ผู้แต่ง
ชื้น ยอดเศรณี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556