ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม = Factors Affecting People's Participation in the Development Plan Arrangement of Lantakfa Tambon Administration Organization, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
เจตสุดา พ่วงทรัพย์สิน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552