ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทการสร้างชุมชนเข้มแข็งตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = People's Opinion on the Role of Sustainable Community a Case Study of Tambon Banchang, Uthai District, Ayutthaya Province /

ผู้แต่ง
นิพนธ์ ไวยปรีชา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551