ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทการสร้างชุมชนเข้มแข็งตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = People's Opinion on the Role of Sustainable Community a Case Study of Tambon Banchang, Uthai District, Ayutthaya Province /

ผู้แต่ง
นิพนธ์ ไวยปรีชา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 307.3 น616ค 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-ซ) 100 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.