ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทการส่งเสริมงานประเพณีบุญบั้งไฟ : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร = Residents' Opinion on Roles in Promoting Aditional Fair of Sky Rockets : A Case Study of Tambon Lum Phuk Administration Organization, Kham Khuan Koew District, Yasothon Province /

ผู้แต่ง
ธนัทเพ็ญ ปรุงเจริญ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 394.2 ธ212ค 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ก-ฒ) 133 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.