ศึกษาวิเคราะห์การปกครองหลักอปริหานิยธรรมตามทางรัฐศาสตร์ = An Analytical Study of the Concept of Aparihaniyadhamma Based on Political Science /

ผู้แต่ง
พระมหาสมศักดิ์ ปญฺญาปชฺโชโต (นันทวงศ์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560