การบรรเทาอกุศลมูลด้วยพละ 5 = The Relief of the Unwholesome Roots with the Five Balas /

ผู้แต่ง
พระกิตติ กิตฺติสาโร (จ่ามเงิน)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560