ตัวบ่งชี้จรรยาบรรณวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร = Indicators of Code of Professional Ethics for Teachers Basic Education Schools Under Office of the Basic Education Commission in Bangkok Metropolis /

ผู้แต่ง
สัจกาณฑ์ คเชนทร์พนาไพร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 174 ส547ต 2560
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Physical description
(ก-ฌ) 228 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.