ตัวบ่งชี้จรรยาบรรณวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร = Indicators of Code of Professional Ethics for Teachers Basic Education Schools Under Office of the Basic Education Commission in Bangkok Metropolis /

ผู้แต่ง
สัจกาณฑ์ คเชนทร์พนาไพร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560