การพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยกระบวนการพัฒนาเชิงพุทธ = Personal Development in Bussiness Organization Theough Buddhist Development Process /

ผู้แต่ง
ณัฏฐนันธ์ อังศุสิงห์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559