การสร้างความมั่นคงของมนุษย์ด้านสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการแนวพุทธ = A Creativity of Human Security on Environment in Buddhist Integrated Approach /

ผู้แต่ง
ชนิดาภา บุญเลิศ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560