คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการชุมชนย่อย : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนย่อยคุ้มพระลับ เขต 2 เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น = Desired Characteristics of the Chairman in Minor Community Committee Chaiman : A Case Study of Khum Phra Lab Minor Community 2, Khon Kaen Municipality, Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
อวย นิมิตรประจักษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553