ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = Residents' Atisfaction with Clerk Office's Services of Tambon Thung Simuang Adminstrative Organization in Suwannaphum District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
สมศักดิ์ พรหมสุริยากร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559