ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขต อำเภอหนองจอก จังหวัดร้อยเอ็ด = Residents' Satisfaction with Village Headman Chilefs' and Village Headman's Roles in Nongphok District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
อภินันท์ ศีลพันธ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559