ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่องานสืบสวนสถานีตำรวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด = Residents' Opinions on Investigative Tasks of Chaturaphak Phiman Police Station, Chaturaphak Phiman District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
วิโรจน์ สังฆมณี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559