ความรู้ในพระพุทธศาสนา /

ผู้แต่ง
วชิรญาณวงศ์,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2